Chính sách Đóng góp

1. Bối cảnh

1.1 VinUniversity công nhận việc gây quỹ của doanh nghiệp là nguồn tài trợ hợp pháp cho VinUniversity. Chính sách này đặt ra thông lệ của VinUni và áp dụng cho việc kêu gọi và chấp nhận các khoản đóng góp và di sản của hoặc thay mặt cho VinUniversity; và nhằm đảm bảo rằng nguồn và mục đích đề xuất cho mọi hoạt động hỗ trợ từ thiện đều phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của tổ chức.

1.2 Chính sách này áp dụng cho tất cả các thành viên của Đại học VinUni đang gây quỹ cho Trường đại học và trong bối cảnh này, “thành viên” sẽ bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở tất cả các thành viên của trường Đại học (bao gồm cả nhân viên chính thức, cố định và tạm thời), Thành viên Hội đồng , sinh viên, người biệt phái, tình nguyện viên, nhân viên đại lý, thực tập sinh, đại lý, nhà tài trợ và bất kỳ ai khác tham gia vào hoạt động kinh doanh của Đại học VinUni tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài. 

1.3 Chính sách này phải được đọc cùng với các chính sách sau của Đại học: Nội quy và Quy định minh bạch. Cũng như Đại học VinUni sẽ không ‘đầu tư trực tiếp vào các tổ chức có giá trị không phản ánh giá trị của Đại học VinUni liên quan đến các vấn đề xã hội, môi trường và nhân đạo. Ví dụ: những điều này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: vi phạm nhân quyền; phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, giới tính, khuyết tật, tuổi tác hoặc tôn giáo; thiệt hại môi trường nghiêm trọng và dai dẳng; buôn bán vũ khí.’ nên sẽ không nhận tiền quyên góp từ các tổ chức như vậy. 

2. Quyên góp

2.1 Vì mục đích của chính sách này, “quyên góp” bao gồm (nhưng không nhất thiết giới hạn ở) quyên góp tài chính; quà tặng đất đai hoặc bất động sản; cổ phiếu; tác phẩm nghệ thuật; bộ sưu tập sách; di sản; và trang thiết bị. 

2.2 Các nhà tài trợ phải hiểu rằng hỗ trợ từ thiện sẽ không ảnh hưởng đến quyền tự do học thuật của Đại học VinUni. Đại học VinUni sẽ vận hành các chính sách và quy trình tiêu chuẩn của mình, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc tuyển dụng, tuyển sinh, mua sắm, quản lý và quản trị đối với tất cả hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động khác bất kể khoản quyên góp nào nhận được. 

2.3 Đại học VinUni sẽ duy trì sổ đăng ký các khoản quyên góp nhận được và sổ này sẽ được trình lên Hội đồng Đại học để xem xét hàng năm. 

3. Trách nhiệm Chấp nhận hoặc Từ chối Tài trợ

3.1 Friends of VinUniversity là một tổ chức từ thiện được miễn trừ và sẽ luôn tuân thủ các yêu cầu của luật từ thiện và điều lệ của tổ chức này liên quan đến việc nhận các khoản quyên góp. Hướng dẫn liên quan gợi ý rằng có một giả định rằng, nói chung, việc tăng nguồn lực mà tổ chức từ thiện có thể sử dụng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho tổ chức từ thiện; do đó, mọi quyết định từ chối khoản quyên góp đều phải được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

3.2 Hội đồng Đại học chịu trách nhiệm cuối cùng về chính sách của VinUni về việc chấp nhận và từ chối quyên góp; và phải có khả năng tự đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của Đại học VinUni trong từng trường hợp. Trách nhiệm điều hành thuộc về Ban Giám đốc Văn phòng Phát triển Đại học VinUni. 

3.3 Đại học VinUni, sau khi xem xét nhiều loại thông tin và thực hiện các quy trình thẩm định, sẽ chấp nhận các khoản quyên góp vì lợi ích tốt nhất của Đại học VinUni, bao gồm cả những khoản quyên góp mà: 

3.3.1 Nguồn và mục đích quyên góp được đề xuất nhất quán và sẽ không gây phương hại đến các mục tiêu chiến lược và từ thiện của tổ chức, đặc biệt là tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của tổ chức; 

3.3.2 Mọi điều kiện liên quan đến hỗ trợ đều được coi là hợp lý xét về bản chất của hỗ trợ xét về quy mô hoặc tác động của nó đối với hoạt động của VinUniversity; 

3.3.3 Tất cả các bước hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo rằng Đại học VinUni biết rõ nguồn tài trợ cho mỗi khoản quyên góp và hài lòng rằng số tiền này không bắt nguồn từ hoạt động đã hoặc đang bất hợp pháp; và 

3.3.4 Chúng tôi luôn xem xét kỹ lưỡng mọi rủi ro danh tiếng đối với VinUni có thể xuất phát từ việc chấp nhận bất kỳ khoản quyên góp cụ thể nào. 

3.4 Mọi khoản quyên góp đề xuất cho Đại học VinUni phải được Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông và Giám đốc Tài chính lưu ý trước khi kêu gọi; họ sẽ cùng nhau xác định xem có cần phải có thỏa thuận quyên góp hay không và có thể cần phải thẩm định những gì. Đề xuất phải nêu rõ mục đích của khoản quyên góp, nguồn quyên góp và mục đích quyên góp là bị hạn chế hay không bị hạn chế 

3.5 Giám đốc Tài chính sẽ thực hiện thẩm định tại thời điểm đề xuất/gợi ý, thay vì chấp nhận. Mục đích của quá trình thẩm định là để đánh giá khoản quyên góp được đề xuất và đưa ra đề xuất khách quan, trong đó xem xét tất cả các sự kiện đã biết. Quá trình thẩm định cần được thực hiện một cách minh bạch và không bị ảnh hưởng bởi phán đoán cá nhân. 

3.6  Việc thẩm định sẽ được điều phối bởi Giám đốc Tài chính và sẽ tìm cách xác định: 

3.6.1 Danh tính của nhà tài trợ/tổ chức;

3.6.2 Nguồn tài trợ và các hoạt động mà nhà tài trợ/tổ chức tham gia; 

3.6.3 Bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể xảy ra; và 

3.6.4 Mục đích của việc quyên góp. 

3.7 Kết quả thẩm định sẽ được trình bày trước Hội đồng quản trị và cùng với Hội đồng trường đại học sẽ đưa ra quyết định về việc chấp nhận hay từ chối khoản quyên góp. Nếu khoản quyên góp bị từ chối, Hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả thông tin thẩm định có sẵn và đưa ra đề xuất cho Hội đồng Đại học. 

4. Khiếu nại và Hoàn trả các khoản Đóng góp

4.1 Thông thường, VinUniversity sẽ không trả lại khoản đóng góp đã được chấp nhận một cách thiện chí và phù hợp với chính sách này; các trường hợp mà khoản đóng góp có thể được hoàn trả theo luật rất hạn chế. Tuy nhiên, những trường hợp ngoại lệ có thể làm nảy sinh nhu cầu xem xét việc chấp nhận khoản quyên góp. Mọi quyết định trả lại khoản quyên góp sẽ là vấn đề của Hội đồng Đại học dựa trên khuyến nghị của Hội đồng quản trị. 

4.2 VinUniversity sẽ nỗ lực phản hồi kịp thời khiếu nại của nhà tài trợ hoặc nhà tài trợ tiềm năng về bất kỳ vấn đề nào được đề cập trong chính sách này. Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông sẽ cố gắng giải quyết mối lo ngại của người khiếu nại ngay từ đầu. 

Donate Đóng góp